Kế hoạch công tác tuần (Từ 26 - 30/9/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 26 - 30/9/2022)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="134"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="393"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="190"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="141"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="95"...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 19-23/9/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 19-23/9/2022)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="134"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="318"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="190"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 05 - 09/9/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 05 - 09/9/2022)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="134"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="384"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="132"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 29/8-02/9/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 29/8-02/9/2022)

<table style="height: 957px;" width="874"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="121"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="387"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="198"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 22-26/8/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 22-26/8/2022)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="133"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="375"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="198"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 15-19/8/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 15-19/8/2022)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="133"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="426"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="198"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 04 - 08/7/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 04 - 08/7/2022)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="133"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="300"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="176"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 27/6 - 01/7/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 27/6 - 01/7/2022)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="133"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="409"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="186"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="125"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 20 - 24/6/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 20 - 24/6/2022)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="133"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="404"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="180"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 13-17/6/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 13-17/6/2022)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="133"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="394"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="180"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="133"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
1 2 3 11