Kế hoạch công tác tuần (từ 25-29/10/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 25-29/10/2021)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="392"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="236"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="132"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="100...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 26-30/4/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 26-30/4/2021)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="392"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="236"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="132"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 19-23/4/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 19-23/4/2021)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="392"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="236"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="132"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 12-16/4/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 12-16/4/2021)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="317"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="208"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="132"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 05-09/4/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 05-09/4/2021)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="392"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="236"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="132"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 29/3 - 02/4/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 29/3 - 02/4/2021)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="392"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="236"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 22-26/3/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 22-26/3/2021)

<table style="height: 763px;" width="882"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="392"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="217"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="123"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 08 - 12/3/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 08 - 12/3/2021)

<table width="973"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="355"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 01-05/02/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 01-05/02/2021)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="307"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="236"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 25 - 29/01/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 25 - 29/01/2021)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="317"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="217"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
1 2 3 9