Kế hoạch công tác tuần (từ 16-20/9/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 16-20/9/2019)

<table style="height: 656px;" width="858"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="375"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="243"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 9-13/9/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 9-13/9/2019)

<table style="height: 785px;" width="856"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="375"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="254"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="141"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 26-30/8/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 26-30/8/2019)

<table style="height: 906px;" width="909"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="118"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="376"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="254"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="141"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 19 - 23/8/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 19 - 23/8/2019)

<table style="height: 645px;" width="877"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="118"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="376"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="254"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="141"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 24-28/6/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 24-28/6/2019)

<table style="height: 899px;" width="845"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="118"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="376"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="254"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="141"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 17-21/6/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 17-21/6/2019)

<table style="height: 1012px;" width="831"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="118"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="376"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="254"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="141"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần ( từ 3 - 7/6/2019 )

Kế hoạch công tác tuần ( từ 3 - 7/6/2019 )

<table style="height: 908px;" width="1006"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="113"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="378"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 27 - 31/5/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 27 - 31/5/2019)

<table style="height: 616px;" width="879"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="113"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="378"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 20-24/5/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 20-24/5/2019)

<table style="height: 896px;" width="855"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 13-17/5/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 13-17/5/2019)

<table style="height: 707px;" width="842"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more