Kế hoạch công tác tuần (từ 25 - 29/5/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 25 - 29/5/2020)

<table width="992"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="382"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người chủ trì</strong></td> <t...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 13-17/01/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 13-17/01/2020)

<table width="992"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="382"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 06-10/01/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 06-10/01/2020)

<table style="height: 889px;" width="991"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="382"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 30/12/2019-03/01/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 30/12/2019-03/01/2020)

<table style="height: 697px;" width="963"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="373"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 23-27/12/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 23-27/12/2019)

<table style="height: 1028px;" width="834"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="373"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 16-20/12/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 16-20/12/2019)

<table style="height: 805px;" width="909"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="373"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 09-13/12/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 09-13/12/2019)

<table style="height: 692px;" width="984"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="363"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 02-06/12/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 02-06/12/2019)

<table style="height: 784px;" width="962"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="363"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 25-29/11/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 25-29/11/2019)

<table style="height: 760px;" width="892"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="363"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 18-22/11/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 18-22/11/2019)

<table width="992"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="363"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
1 2 3 6