Kế hoạch công tác tuần (Từ 27/11 - 01/12/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 27/11 - 01/12/2023)

<table width="870"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="121"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="235"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="274"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="144"><strong>Người chủ trì</strong></td> <t...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 20-24/11/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 20-24/11/2023)

<table width="925"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="121"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="348"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="216"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="144"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 30/10-03/11/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 30/10-03/11/2023)

<table width="849"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="121"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="272"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="216"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="144"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 23 - 27/10/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 23 - 27/10/2023)

<table width="888"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="121"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="310"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="217"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="144"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 16-20/10/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 16-20/10/2023)

<table width="839"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="121"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="301"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="208"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="113"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 02 - 06/10/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 02 - 06/10/2023)

<table width="891"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="120"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="349"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="182"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="144"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 25 - 29/9/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 25 - 29/9/2023)

<table width="859"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="120"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="283"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="216"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="144"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 18-22/9/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 18-22/9/2023)

<table width="867"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="123"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="336"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="180"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="132"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 11-15/9/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 11-15/9/2023)

<table width="783"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="120"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="207"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="216"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="144"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 4 - 8/9/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 4 - 8/9/2023)

<table width="847"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="120"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="179"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="283"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="144"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
1 2 3 16