Kế hoạch công tác tuần (Từ 29/5 - 02/6/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 29/5 - 02/6/2023)

<table width="786"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="266"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="170"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> <t...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 22-26/5/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 22-26/5/2023)

<table width="955"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="370"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="208"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="132"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 15 - 19/5/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 15 - 19/5/2023)

<table width="960"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="389"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="222"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 24-28/4/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 24-28/4/2023)

<table width="885"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="314"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="222"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 17-21/4/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 17-21/4/2023)

<table width="960"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="401"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="210"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 10-14/4/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 10-14/4/2023)

<table width="960"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="407"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="204"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 03-07/4/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 03-07/4/2023)

<table width="801"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="266"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="161"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="133"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 20 - 24/3/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 20 - 24/3/2023)

<table width="960"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="419"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="192"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 13-17/3/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 13-17/3/2023)

<table width="833"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="304"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="180"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 06 - 10/3/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 06 - 10/3/2023)

<table width="902"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="361"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="192"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
1 2 3 14