Kế hoạch công tác tuần (từ 13-17/7/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 13-17/7/2020)

<table style="height: 749px;" width="946"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="373"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 06 - 10/7/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 06 - 10/7/2020)

<table style="height: 534px;" width="1010"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="373"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 29/6-03/7/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 29/6-03/7/2020)

<table style="height: 824px;" width="908"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="373"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 22-26/6/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 22-26/6/2020)

<table style="height: 486px;" width="917"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="373"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 15-19/6/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 15-19/6/2020)

<table style="height: 968px;" width="895"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="373"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 01-05/6/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 01-05/6/2020)

<table style="height: 819px;" width="876"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="382"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 25 - 29/5/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 25 - 29/5/2020)

<table width="992"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="382"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 13-17/01/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 13-17/01/2020)

<table width="992"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="382"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 06-10/01/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 06-10/01/2020)

<table style="height: 889px;" width="991"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="382"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 30/12/2019-03/01/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 30/12/2019-03/01/2020)

<table style="height: 697px;" width="963"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="373"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
1 2 3 6