Kế hoạch công tác tuần (Từ 09-13/01/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 09-13/01/2023)

<table width="818"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="128"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="285"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="190"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="112"><strong>Người chủ trì</strong></td> <t...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 02-06/01/2023)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 02-06/01/2023)

<table width="824"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="128"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="276"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="190"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="128"><strong>Ngườichủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 26-30/12/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 26-30/12/2022)

<table width="863"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="128"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="314"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="190"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="128"><strong>Ngườichủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 19-23/12/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 19-23/12/2022)

<table width="967"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="420"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="190"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="128"><strong>Ngườichủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 12-16/12/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 12-16/12/2022)

<table width="834"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="286"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="190"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="128"><strong>Ngườichủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 05 - 09/12/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 05 - 09/12/2022)

<table width="890"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="343"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="190"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="128"><strong>Ngườichủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 28/11-02/12/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 28/11-02/12/2022)

<table width="967"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="420"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="190"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="128"><strong>Ngườichủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 21-25/11/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 21-25/11/2022)

read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 07 - 11/11/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 07 - 11/11/2022)

read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 31/10 - 04/11/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 31/10 - 04/11/2022)

<table style="height: 845px;" width="1130"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="353"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="180"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="123"><strong>Người c...
read more
1 2 3 13