Kế hoạch công tác tuần (Từ 23 - 27/5/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 23 - 27/5/2022)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="133"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="328"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="198"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="133"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="122...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 16-20/5/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 16-20/5/2022)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="133"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="426"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="198"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="133"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 09-13/5/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 09-13/5/2022)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="133"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="384"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="180"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 22 - 29/4/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 22 - 29/4/2022)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="133"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="456"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="186"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 18 - 22/4/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 18 - 22/4/2022)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="133"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="290"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="236"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="126"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (Từ 11 - 15/4/2022)

Kế hoạch công tác tuần (Từ 11 - 15/4/2022)

<table style="height: 1211px;" width="1059"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="133"><strong>Thời gian</strong></td> <td colspan="2" width="456"><strong>Nội dung</strong></td> <td colspan="2" width="186"><strong>Thành phần</strong></td> <td wi...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 21-25/02/2022)

Kế hoạch công tác tuần (từ 21-25/02/2022)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="392"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="236"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="132"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 25-29/10/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 25-29/10/2021)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="392"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="236"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="132"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 26-30/4/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 26-30/4/2021)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="392"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="236"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="132"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 19-23/4/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 19-23/4/2021)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="392"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="236"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="132"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
1 2 3 10