Kế hoạch công tác tuần (từ 18-22/11/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 18-22/11/2019)

<table width="992"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="363"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người chủ trì</strong></td> <t...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 28/10-01/11/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 28/10-01/11/2019)

<table style="height: 828px;" width="889"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="363"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 21-25/10/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 21-25/10/2019)

<table style="height: 846px;" width="1031"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="363"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 14-18/10/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 14-18/10/2019)

<table style="height: 847px;" width="973"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="375"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="243"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 30/9-04/10/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 30/9-04/10/2019)

<table style="height: 579px;" width="1087"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="375"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="243"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 23 - 27/9/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 23 - 27/9/2019)

<table style="height: 982px;" width="909"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="375"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="243"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 16-20/9/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 16-20/9/2019)

<table style="height: 656px;" width="858"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="375"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="243"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 9-13/9/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 9-13/9/2019)

<table style="height: 785px;" width="856"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="375"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="254"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="141"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 26-30/8/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 26-30/8/2019)

<table style="height: 906px;" width="909"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="118"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="376"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="254"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="141"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 19 - 23/8/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 19 - 23/8/2019)

<table style="height: 645px;" width="877"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="118"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="376"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="254"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="141"><strong>Người ch...
read more