Kế hoạch công tác tuần (từ 18-23/01/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 18-23/01/2021)

<table style="height: 1007px;" width="926"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 11-15/01/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 11-15/01/2021)

<table width="1002"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="118"><strong>Người chủ trì</strong></td>...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 04 - 08/01/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 04 - 08/01/2021)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 28/12/2020-01/01/2021)

Kế hoạch công tác tuần (từ 28/12/2020-01/01/2021)

<table> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người chủ trì</strong></td> <td width="...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 21-25/12/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 21-25/12/2020)

<table style="height: 1129px;" width="869"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="127"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 14-18/12/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 14-18/12/2020)

<table style="height: 1195px;" width="901"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="126"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 30/11-04/12/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 30/11-04/12/2020)

<table style="height: 933px;" width="821"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="121"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="371"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="245"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 23-27/11/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 23-27/11/2020)

<table style="height: 951px;" width="954"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="121"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="371"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="245"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 16-20/11/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 16-20/11/2020)

<table style="height: 945px;" width="829"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="121"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="371"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="245"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 02-06/11/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 02-06/11/2020)

<table style="height: 987px;" width="738"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="121"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="371"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="245"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more