Kế hoạch công tác tuần (từ 26-30/10/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 26-30/10/2020)

<table style="height: 741px;" width="868"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="121"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="371"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="245"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ  19-23/10/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 19-23/10/2020)

<table style="height: 1201px;" width="959"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="121"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="371"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="245"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ  12-16/10/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 12-16/10/2020)

<table style="height: 629px;" width="859"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="121"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="371"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="245"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 28/9-02/10/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 28/9-02/10/2020)

<table style="height: 761px;" width="1047"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="121"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="371"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="245"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch nhập học (từ 21-25/9/2020)

Kế hoạch nhập học (từ 21-25/9/2020)

<table style="height: 882px;" width="974"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="121"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="371"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="245"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="151"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 14-18/9/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 14-18/9/2020)

<table style="height: 826px;" width="983"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="373"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 07-11/9/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 07-11/9/2020)

<table style="height: 681px;" width="1024"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="373"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 24-28/8/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 24-28/8/2020)

<table style="height: 622px;" width="914"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="373"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 17-21/8/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 17-21/8/2020)

<table style="height: 696px;" width="851"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="373"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 13-17/7/2020)

Kế hoạch công tác tuần (từ 13-17/7/2020)

<table style="height: 749px;" width="946"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="119"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="373"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="255"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more