Kế hoạch công tác tuần (từ 25/02-01/03/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 25/02-01/03/2019)

<table style="height: 739px;" width="1228"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 18-22/02/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 18-22/02/2019)

<table width="983"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 21-25/01/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 21-25/01/2019)

<table width="983"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 14-18/01/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 14-18/01/2019)

<table width="983"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 07-11/01/2019)

Kế hoạch công tác tuần (từ 07-11/01/2019)

<table style="height: 1041px;" width="709"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 24-28/12/2018)

Kế hoạch công tác tuần (từ 24-28/12/2018)

<table style="height: 1098px;" width="832"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người c...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 17÷21/12/2018)

Kế hoạch công tác tuần (từ 17÷21/12/2018)

<table style="height: 832px;" width="719"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 10÷14/12/2018)

Kế hoạch công tác tuần (từ 10÷14/12/2018)

<table style="height: 762px;" width="815"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (từ 03÷07/12/2018)

Kế hoạch công tác tuần (từ 03÷07/12/2018)

<table width="983"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="132"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more
Kế hoạch công tác tuần (26 - 30/11/2018)

Kế hoạch công tác tuần (26 - 30/11/2018)

<table width="983"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="236"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người chủ trì</strong></td> ...
read more