Kế hoạch công tác tuần ( 08-12/10/2018 )

Kế hoạch công tác tuần ( 08-12/10/2018 )

<table style="height: 768px;" width="780"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="360"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (01-5/10/2018)

Kế hoạch công tác tuần (01-5/10/2018)

<table style="height: 850px;" width="612"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="360"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (24-28/9/2018)

Kế hoạch công tác tuần (24-28/9/2018)

<table style="height: 855px;" width="697"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="360"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (17-21/9/2018)

Kế hoạch công tác tuần (17-21/9/2018)

<table style="height: 776px;" width="954"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="360"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (10-14/9/2018)

Kế hoạch công tác tuần (10-14/9/2018)

<table style="height: 944px;" width="786"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="360"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (03-07/9/2018)

Kế hoạch công tác tuần (03-07/9/2018)

<table style="height: 705px;" width="909"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="360"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (27-31/8/2018)

Kế hoạch công tác tuần (27-31/8/2018)

<table style="height: 820px;" width="833"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="360"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="246"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more
Kế hoạch công tác tuần (20-24/8/2018)

Kế hoạch công tác tuần (20-24/8/2018)

<table style="height: 834px;" width="923"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="122"><strong>Thời gian</strong></td> <td width="369"><strong>Nội dung</strong></td> <td width="244"><strong>Thành phần</strong></td> <td width="142"><strong>Người ch...
read more