Chất lượng đào tạo

1 Chương trình đào tạo Chi tiết
2 Chuẩn đầu ra Cao đẳng nghề Chi tiết
3 Chuẩn đầu ra Trung cấp nghề Chi tiết
4 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 75/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN Chi tiết
5 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 115/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN Chi tiết
6 Kế hoạch đào tạo Chi tiết