Khoa Cơ khí

Lãnh đạo Khoa Cơ khí:
Trưởng khoa: ThS Tạ Văn Năm

Phó khoa: ThS Nguyễn Mạnh Hà

Phó khoa: ThS Đỗ Văn Phi

 

 

I. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Cơ khí 

1. Chức năng.
Khoa cơ khí thực hiện kế hoạch đào tạo các nghề : Hàn, Gia công lắp đặt kết cấu thép , Lắp đặt thiết bị cơ khí và một số chuyên ngành cơ khí.
Quản lý chất lượng giảng dạy và học tập, không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực toàn diện, chất lượng chuyên môn của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên thuộc Khoa.
2. Nhiệm vụ.
– Phối hợp chặt chẽ với Phòng đào tạo để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành và thực tập tốt nghiệp, các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường. Thực hiện kiểm tra, thi các môn học theo tiến độ giảng dạy.
– Phân công giáo viên dạy học, quản lý học sinh sinh viên, quản lý trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc dạy và học.
– Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả rèn luyện học tập của học sinh thuộc Khoa quản lý theo mẫu biểu quy định .
– Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu giảng dạy các môn học được phân công chuyên ngành; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
– Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹthuật , công nghệ vào quá trình dạy học.
– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ xung cho đội ngũ giáo viên của Khoa. Tham gia Hội thảo chuyên đề, hội giảng dự giờ, kiểm tra thường xuyên đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên theo học kỳ, năm học, khoá học.
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật do Khoa quản lý. Lập kế hoạch mua sắm vật tư, sửa chữa trang thiết bị, kế hoạch bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị máy móc. Thiết kế và chế tạo các mô hình học cụ phục vụ dạy học.
– Quản lý và sử dụng các xưởng thực hành của Khoa .
– Quan hệ với các đơn vị trong và ngoài trường để kết hợp học tập và sản xuất, tạo ra những sản phẩm có ích, nâng cao đời sống giáo viên. Thực hiện các hợp đồng đào tạo ngắn hạn, nâng bậc thợ. Tổ chức cho học sinh của khoa đi thực tập sản xuất theo kế hoạch và tiến độ đào tạo  .
– Phối hợp với các đơn vị đoàn thể trong trường để quản lý giáo dục học sinh, xây dựng phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn thể của đơn vị .
– Quản lý cán bộ viên chức, giáo viên theo phân cấp của Hiệu trưởng ,

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Khoa Cơ khí bao gồm 02 Tổ môn và 01 phòng gia công CADCAM/CNC.

– 01 Trưởng khoa

– 01 Phó trưởng khoa

– 02 Tổ bộ môn:

+ Tổ môn Công nghệ Hàn
+ Tổ môn Cơ khí – gia công cơ khí tự động.

Chức năng, nhiệm vụ của tổ bộ môn trực thuộc:
1. Chức năng:
Tổ môn Hàn tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Khoa. Quản lý và thực hiện tiến độ dạy học các môn : Công nghệ kỹ thuật Hàn; Vật liệu ; Thiết bị Hàn; Thực hành Hàn và các môn học khác được phân công.
Tổ môn cơ khí tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Khoa. Quản lý và thực hiện tiến độ dạy học các môn : Thực hành cơ khí (gò, rèn, nguội); Lắp đặt thiết bị cơ khí; Gia công kết cấu; Tiện; Thực hành gia công lắp dựng kết cấu thép và các môn học khác được phân công.
2. Nhiệm vụ :
– Lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình dạy học, của các môn học được phân công.
– Xây dựng, cải tiến nội dung, chương trình, giáo trình và các tài liệu giảng dạy các môn học được phân công.
– Triển khai thực hiện kế hoạch, tiến độ giảng dạy các môn học, phân công giáo viên thực hiện.
– Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động chuyên đề .
– Quản lý sử dụng các phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học.
– Tổ chức sinh hoạt định kỳ, hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động của tổ môn cho khoa.
– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ xung nhân lực của tổ.
– Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên trong tổ.