Mục tiêu, sứ mạng và tầm nhìn

1. Mục tiêu.

– Cung cấp nhân lực trực tiếp cho thị trường lao động, có năng lực hành nghề tương ứng với các cấp trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm, nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn;

– Người học sau khi tốt nghiệp có năng lực thực hiện được các công việc của các cấp trình độ giải quyết được các công việc từ đơn giản đến có tính phức tạp của ngành, nghề được đào tạo; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

2. Sứ mạng.

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, uy tín đối với xã hội, thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hội nhập và liên kết đào tạo trong và ngoài nước góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành, xã hội, khu vực và quốc tế.

3. Tầm nhìn.

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 phấn đấu đến năm 2030 trở thành Trường đào tạo kỹ sư thực hành.