Ban Giám hiệu trường

Hiệu trưởng: Tiến sĩ Trần Đức Tiệp

Các Phó hiệu trưởng

  1. Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, nội chính: Thạc sĩ Ngô Trọng Tuyến
  2. Phó Hiệu trưởng phụ trách Dịch vụ và sản xuất: Cử nhân kinh tế Nguyễn Quốc Thụ