Hội đồng trường

Chủ tịch: ThS Phan Trung Kiên

Thư ký: ThS Trần Hoài Nam