BCH Đảng bộ nhà trường

1. Đ/c Trần Đức Tiệp Hiệu trưởng Bí thư Đảng ủy
     2. Đ/c Tạ Duy Chung Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT
     3. Đ/c Phan Trung Kiên Chủ tịch Hội đồng trường Đảng ủy viên
     4. Đ/c Ngô Trọng Tuyến Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn trường Đảng ủy viên
     5. Đ/c Nguyễn Xuân Lợi Trưởng phòng Đào tạo & CTHSSV Đảng ủy viên
     6. Đ/c Trần Hoài Nam Bí thư Đoàn TNCSHCM Đảng ủy viên