Trung tâm Hợp tác quốc tế, Tuyển sinh và Gắn kết doanh nghiệp

Lãnh đạo trung tâm: 

Giám đốc: Th.s Dương Văn Thái

Phó giám đốc: Th.s Vũ Thị Thanh Minh

Phó giám đốc: Th.s Nguyễn Hồng Kỳ
 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Chức năng:

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác đào tạo ngoại ngữ; công tác hoạt động hợp tác Quốc tế, tiếp cận công nghệ mới, chuyển giao công nghệ  của các dự án và các đề tài nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước liên quan đến đào tạo của Trường.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý giảng dạy ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người đi lao động nước ngoài và thực hiện các chương trình đào tạo của Trường giao đảm bảo kế hoạch và chất lượng;

Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm của Trường, ngoài trường  trong công tác đào tạo, các hoạt động dịch vụ, công tác chính quyền, đoàn thể theo pháp luật.

II. Nhiệm vụ:

1. Thực hiện hoạt động đào tạo:

Chương trình ngoại ngữ cho các nghề trong Trường;

Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học;

Chương trình định hướng cho người đi lao động nước ngoài;

2. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ tiếng Anh cho các học viên đã hoàn thành chương trình theo quy định;

3. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ;

4. Mở các loại hình dịch vụ có liên quan đến đào tạo ngoại ngữ;

Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước thi năng lực ngoại ngữ cho cá nhân có nhu cầu;

Tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác với các đối tác nước ngoài, đón đoàn, chuẩn bị các nội dung hợp tác, tổ chức ký kết các văn bản hợp tác;

7. Lên kế hoạch, thực hiện và giám sát hoạt động hợp tác Quốc tế;

8. Phối hợp với các đơn vị trong trường để xây dựng kế hoạch tham gia các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ do các tổ chức trong nước và quốc tế triển khai;

9. Tổ chức cung cấp thông tin về công nghệ mới về các đề tài NCKH trong và ngoài nước có liên quan đến đào tạo của Trường, thông tin trong lĩnh vực đào tạo nghề cho giảng viên, giáo viên và sinh viên của Trường;

10. Tổ chức tham gia và triển khai các hội nghị, hội thảo liên quan đến hợp tác quốc tế phục vụ cho đào tạo và NCKH của Trường, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý;

11. Chủ trì, lập kế hoạch triển khai cho các dự án và các chương trình đào tạo Quốc tế;

12. Phối hợp với các đơn vị để tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa của sinh viên với các đối tác nước ngoài;

13. Triển khai và tham gia (nếu có) các đề tài NCKH các cấp và dự án ứng dụng công nghệ, sử dụng các trang thiết bị mới vào thử nghiệm và sản xuất. Thi công xây lắp phục vụ cho việc học tập kết hợp với giảng dạy và lao động sản xuất;

14. Hợp tác liên kết với các cơ sở đào tạo, bao gồm các Trường Đại học, Cao đẳng, các Viện, Học viện, Trung tâm Dạy nghề. Các Tổ chức, Doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực ứng dụng, thí nghiệm chuyển giao công nghệ và đào tạo bồi dưỡng theo các chuyên ngành để phục vụ cho đào tạo, sản xuất;

15. Khai thác kết qủa nghiên cứu thực nghiệm áp dụng vào việc cải tiến, sửa đổi xây dựng nội dung chương trình đào tạo để nâng cao trình độ cho cán bộ viên chức và Học sinh sinh viên;

16. Phối hợp với các phòng, Khoa, Trung tâm để tổ chức nghiên cứu khoa học về các đề tài ứng dụng trong học tập và sản xuất; nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ viên chức, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học;

17. Phối hợp, liên kết với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước tổ chức đào tạo, giáo dục định hướng cho học sinh sinh viên, người học đi học tập và lao động nước ngoài;

18. Thay mặt Hội đồng Khoa học Nhà trường có nhiệm vụ tham gia, giám sát theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các đề tài NCKH.

19. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và của Trường;

III. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm ngoại ngữ và hợp tác quốc tế:

– 01 Giám đốc;

– 02 Phó Giám đốc;

– Các tổ chuyên môn

– Các thành viên.