Đội ngũ cán bộ

Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý tâm huyết; đội ngũ giảng viên giáo viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm; đội ngũ viên chức, nhân viên trách nhiệm cao. Nhiều đồng chí tích cực phấn đấu trong công tác được công nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua, Lao động Tiên tiến, Giáo viên Dạy giỏi cấp Tỉnh, cấp Bộ, cấp Quốc gia.

Tính đến 01/6/2018, Tổng số cán bộ viên chức của nhà trường là 175 người, trong đó:

  • Trình độ tiến sĩ: 01
  • Trình độ thạc sĩ: 42
  • Trình độ đại học: 98
  • Trình độ cao đẳng và các trình độ khác: 44

Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 luôn chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có đạo đức tốt, ý thức với nghề, có tâm có đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy… hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho, xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.