Khoa Điện

Lãnh đạo khoa Điện:
Trưởng khoa: TS Trần Văn Cường
Phó
trưởng khoa: Ths Đỗ Ngọc Kiên

Phó trưởng khoa: Ths Nguyễn Văn Thường

Phần I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Chức năng của Khoa Điện.

Thực hiện kế hoạch đào tạo các nghề: Điện công nghiệp; Điện dân dụng; Điện – nước); Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí), Cơ điện tử, Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, Thiết kế đồ họa trong máy tính, Quản trị mạng máy tính, Lắp đặt điện và Điện tử công nghiệp.; Tự chủ mua sắm vật tư phục vụ học tập của học sinh sinh viên học các mô đun chuyên ngành do Khoa quản lý;
Quản lý chất lượng giảng dạy và học tập, không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực toàn diện, chất lượng chuyên môn của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên thuộc Khoa.
II. Nhiệm vụ của khoa Điện.
– Phối hợp chặt chẽ với Phòng đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành và thực tập tốt nghiệp, các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường. Thực hiện kiểm tra, thi các môn học thường xuyên theo tiến độ giảng dạy;
– Phân công giáo viên dạy học, quản lý học sinh sinh viên, quản lý trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc dạy và học;
– Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả rèn luyện học tập của học sinh thuộc Khoa quản lý theo mẫu biểu quy định của Nhà trường;
– Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu giảng dạy chuyên ngành; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
– Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;
– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ sung cho đội ngũ giáo viên của Khoa. Tham gia Hội thảo chuyên đề, hội giảng, dự giờ, kiểm tra thường xuyên đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên theo học kỳ, năm học, khoá học;
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật do Khoa quản lý. Lập kế hoạch sửa chữa trang thiết bị, kế hoạch bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị máy móc. Thiết kế và chế tạo các mô hình học cụ phục vụ dạy học;
– Tự chủ mua sắm vật tư nhiên liệu phục vụ quá trình học tập của học sinh sinh viên, và các hợp đồng học tập kết hợp sản xuất;
– Quản lý và sử dụng có hiệu quả các xưởng thực hành của đơn vị;
– Quan hệ với các đơn vị trong và ngoài trường để kết hợp học tập và sản xuất, tạo ra những sản phẩm có ích, nâng cao đời sống giáo viên. Thực hiện các hợp đồng đào tạo ngắn hạn, nâng bậc thợ. Tổ chức cho học sinh của khoa đi thực tập sản xuất theo kế hoạch và tiến độ đào tạo;
– Phối hợp với các đơn vị đoàn thể trong trường để quản lý giáo dục học sinh, xây dựng phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn thể của đơn vị;
– Quản lý cán bộ viên chức, giáo viên theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Phần II

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA

I. Cơ cấu tổ chức của Khoa Điện
– 01 Trưởng khoa;
– 02 Phó Trưởng khoa;
– 03 Tổ chuyên môn trực thuộc:
+ Tổ Điện tử Tin học;
+ Tổ Điện Công nghiệp và Điều khiển tự động;
+ Tổ Điện lạnh.
II. Chức năng, nhiệm vụ của tổ bộ môn trực thuộc Khoa Điện.
1. Tổ Điện tử Tin học.
a. Chức năng.
Thực hiện kế hoạch công tác của khoa, quản lý và thực hiện tiến độ dạy học các mô đun, môn học liên quan đến điện tử, Sửa chữa lắp ráp máy tính, tin học ứng dụng, tin học…và các mô đun, môn học khác được phân công.
b. Nhiệm vụ:
– Lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình dạy học của các mô đun, môn học được phân công;
– Xây dựng, cải tiến nội dung, chương trình, giáo trình và các tài liệu giảng dạy liên quan đến các mô đun, môn học Điện tử, Tin học;
– Triển khai thực hiện kế hoạch, tiến độ giảng dạy các mô đun, môn học, phân công giáo viên thực hiện;
– Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động chuyên đề;
– Quản lý sử dụng các phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học;
– Tổ chức sinh hoạt định kỳ, hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động của tổ môn cho khoa;
– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ sung nhân lực của tổ;
– Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên trong tổ.

2. Tổ Điện lạnh.
a. Chức năng.
Thực hiện kế hoạch công tác của khoa, quản lý và thực hiện tiến độ dạy học các mô đun, môn học liên quan đến Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, cấp thoát nước…và các mô đun, môn học khác được phân công.
b. Nhiệm vụ:
– Lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình dạy học của các mô đun, môn học được phân công;
– Xây dựng, cải tiến nội dung, chương trình, giáo trình và các tài liệu giảng dạy liên quan đến các mô đun, môn học điện lạnh, cấp thoát nước;
– Triển khai thực hiện kế hoạch, tiến độ giảng dạy các mô đun, môn học, phân công giáo viên thực hiện;
– Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động chuyên đề;
– Quản lý sử dụng các phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học;
– Tổ chức sinh hoạt định kỳ, hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động của tổ môn cho khoa;
– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ sung nhân lực của tổ;
– Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên trong tổ.
3. Tổ Điện Công nghiệp và Điều khiển tự động.
a. Chức năng.
Thực hiện kế hoạch công tác của khoa, quản lý và thực hiện tiến độ dạy học các mô đun, môn học liên quan đến lĩnh vực điện công nghiệp, dân dụng, cơ điện tử…và các mô đun, môn học khác được phân công.
b. Nhiệm vụ:
– Lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình dạy học của các mô đun, môn học được phân công;
– Xây dựng, cải tiến nội dung, chương trình, giáo trình và các tài liệu giảng dạy liên quan đến các mô đun, môn học điện công nghiệp, điện dân dụng, cơ điện tử;
– Triển khai thực hiện kế hoạch, tiến độ giảng dạy các mô đun, môn học, phân công giáo viên thực hiện;
– Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động chuyên đề;
– Quản lý sử dụng các phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học;
– Tổ chức sinh hoạt định kỳ, hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động của tổ môn cho khoa;
– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ sung nhân lực của tổ;
– Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên trong tổ.