Phòng Tổ chức Hành chính

 

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: ThS Tạ Duy Chung
Phó phòng : Cử nhân Vũ Văn Thắng

Phó phòng : ThS Cù Xuân Chiều

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 1. Chức năng.
  Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác Tổ chức cán bộ, Quản trị nhân lực; Hành chính, Văn thư, lái xe, chính sách liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ viên chức;
  Công tác thi đua khen thưởng; Công tác quản lý websie, mạng nội bộ của Trường; Khai thác thông tin, tuyên truyền trên mạng nội bộ; Công tác in ấn tài liệu; Công tác âm thanh, nhạc công;
  Công tác quản lý hệ thống thang máy, điện, nước và cung cấp điện, nước sinh hoạt cho cán bộ viên chức và học sinh sinh viên trong Trường; Thực hiện việc sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình nhỏ trong Nhà trường; Đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường sư phạm xanh – sạch – đẹp;
  Công tác mua sắm vật tư phục vụ kế hoạch đào tạo cũng như các hoạt động khác của Trường.
  Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt trong Trường.
  II. Nhiệm vụ.
  Tổ chức thực hiện cơ cấu tổ chức của Trường theo đề án phát triển nâng cấp Trường;
  – Xây dựng Kế hoạch – Quy hoạch đội ngũ, cán bộ, viên chức của Trường trong từng giai đoạn phát triển;
  – Thực hiện các quy định về công tác bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức theo chức danh;
  – Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành;
  – Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, giao dịch lễ tân và công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt trong nhà trường;
  – Thực hiện kế hoạch mua sắm phụ tùng, vật tư kỹ thuật, văn phòng phẩm và thiết bị mới để phục vụ và duy trì ổn định kế hoạch đào tạo cũng như các hoạt động khác của Trường;
  – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện điều phối xe ôtô đưa đón cán bộ, viên chức đi công tác theo quy định;
  – Lập kế hoạch bảo dưỡng các phương tiện, trang thiết bị được giao;
  – Xây dựng chương trình và tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Trường;
  – Theo dõi công tác khen thưởng, kỷ luật của Trường;
  – Quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động của mạng nội bộ; Thiết kế trang websie; Tiếp nhận thông tin từ các đơn vị trong Trường, xử lý thông tin đã được duyệt và đưa lên websie; Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin trên websie;
  – Khai thác, sử dụng hệ thống bảng tin, biển quảng cáo, băng zôn, khẩu hiệu;
  – Quản lý và sử dụng đàn, loa đài, âm thanh phục vụ hội nghị, họp…;
  – Quản lý trang thiết bị văn phòng, khai thác có hiệu quả việc in ấn tài liệu;
  – Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, thay thế định kỳ các trang thiết bị và đề xuất các biện pháp quản lý, bảo dưỡng, bổ sung hệ thống mạng;
  – Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các công trình kiến trúc, đường sân bãi nội bộ, hệ thống điện, nước, vườn hoa cây cảnh, trong Nhà trường;
  – Quản lý, đề xuất bảo dưỡng, sữa chữa và vận hành hệ thống thang máy, hệ thống điện, nước… của Trường. Theo dõi và tổ chức thực hiện cung cấp điện, nước phục vụ cho học tập, sinh hoạt, đảm bảo đầy đủ, tiết kiệm;
  – Thực hiện công tác vệ sinh môi trường ở các khu vực được phân công;
  – Quản lý và tổ chức cho học sinh lao động nghĩa vụ hàng tuần (nếu có);
  – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt của nhà trường;
  – Tập hợp kế hoạch công tác tháng của các đơn vị, báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong tháng. Đề xuất phương hướng nhiệm vụ của tháng tiếp theo;
  – Thường trực tổng hợp sinh hoạt giao ban của Trường.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. Cơ cấu tổ chức.
– 01 Trưởng phòng;
– 02 Phó trưởng phòng;
– 05 tổ chuyên môn trực thuộc.
+ Tổ Văn phòng;
+ Tổ Thi đua, thông tin tuyên truyền & in ấn tài liệu;
+ Tổ Xây dựng & Môi trường;
+ Tổ lái xe;
+ Tổ Bảo vệ.
II. Chức năng, nhiệm vụ của các tổ trực thuộc.
1. Tổ văn phòng.
a. Chức năng:
Giúp Phòng Tổ chức Hành chính tổ chức thực hiện công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ viên chức, công tác hành chính, văn thư, lễ tân, công tác mua sắm phục vụ kế hoạch đào tạo cũng như các hoạt động khác của Trường.

b. Nhiệm vụ:
Tổ chức thực hiện cơ cấu tổ chức của Trường theo đề án phát triển nâng cấp Trường;
– Xây dựng Kế hoạch – Quy hoạch đội ngũ, cán bộ, viên chức của Trường trong từng giai đoạn phát triển;
– Thực hiện các quy định về công tác bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức theo chức danh;
– Thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ viên chức và người lao động theo quy định hiện hành;
– Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, giao dịch lễ tân trong nhà trường;
– Thực hiện kế hoạch mua sắm phụ tùng, vật tư kỹ thuật, văn phòng phẩm và thiết bị mới để phục vụ và duy trì ổn định kế hoạch đào tạo cũng như các hoạt động khác của Trường;
– Tổ chức sinh hoạt định kỳ, hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động của tổ cho Trưởng phòng; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức trong tổ; Thực hiện các công tác khác do Phòng TCHC phân công.
2. Tổ bảo vệ.
a. Chức năng:
Thực hiện công tác bảo vệ tài sản, công tác an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy của Trường.
b. Nhiệm vụ:
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự và công tác phòng cháy chữa cháy của Nhà trường;
– Hàng tuần, hàng tháng báo cáo tình hình an ninh trật tự và các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ tài sản trong Trường cho Trưởng phòng;
– Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc mất mát tài sản trong Nhà trường.
– Tổ chức sinh hoạt định kỳ, hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động của tổ cho Trưởng phòng; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức trong tổ; Thực hiện các công tác khác do Phòng TCHC phân công.
3. Tổ lái xe.
a. Chức năng:
Giúp Phòng Tổ chức Hành chính tổ chức thực hiện công tác đưa đón cán bộ viên chức và học sinh sinh viên đi công tác đảm bảo an toàn.
b. Nhiệm vụ:
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện điều phối xe ô tô đưa đón cán bộ viên chức và học sinh sinh viên đi công tác theo quy định;
– Lập kế hoạch bảo dưỡng các phương tiện, trang thiết bị được giao;
– Tổ chức sinh hoạt định kỳ, hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động của tổ cho Trưởng phòng; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức trong tổ; Thực hiện các công tác khác do Phòng TCHC phân công.
4. Tổ Thi đua, thông tin tuyên truyền & in ấn tài liệu.
a. Chức năng:
Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng; Công tác quản lý websie, mạng nội bộ của Trường; Khai thác thông tin, tuyên truyền trên mạng nội bộ; Công tác in ấn tài liệu.
b.  Nhiệm vụ:
– Xây dựng chương trình và tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Trường;
– Theo dõi công tác khen thưởng, kỷ luật của Trường;
– Quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động của mạng nội bộ; Thiết kế trang websie; Tiếp nhận thông tin từ các đơn vị trong Trường, xử lý thông tin đã được duyệt và đưa lên websie; Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin trên websie;
– Khai thác, sử dụng hệ thống bảng tin, biển quảng cáo, băng zôn, khẩu hiệu;
– Quản lý trang thiết bị văn phòng, khai thác có hiệu quả việc in ấn tài liệu;
– Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, thay thế định kỳ các trang thiết bị và đề xuất các biện pháp quản lý, bảo dưỡng, bổ sung hệ thống mạng;
– Tổ chức sinh hoạt định kỳ, hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động của tổ cho Trưởng phòng; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức trong tổ; Thực hiện các công tác khác do Phòng TCHC phân công.
5. Tổ Xây dựng & Môi trường.
a. Chức năng:
Thực hiện công tác quản lý hệ thống thang máy, điện, nước,  Công tác âm thanh, nhạc công công tác phòng chống bão lụt và cung cấp đầy đủ điện, nước sinh hoạt cho cán bộ viên chức và học sinh sinh viên trong Trường; Thực hiện việc sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình nhỏ trong Nhà trường; Đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường sư phạm xanh – sạch – đẹp.
b. Nhiệm vụ:
– Quản lý và sử dụng đàn, loa đài, âm thanh phục vụ hội nghị, họp…;
– Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các công trình kiến trúc, đường sân bãi nội bộ, hệ thống điện, nước, vườn hoa cây cảnh trong Nhà trường;
– Quản lý, vận hành hệ thống thang máy, điện, nước,phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt của Trường. Theo dõi và tổ chức thực hiện cung cấp điện, nước phục vụ cho học tập, sinh hoạt, đảm bảo đầy đủ, tiết kiệm;
– Thực hiện công tác vệ sinh môi trường ở các khu vực được phân công;
– Quản lý và tổ chức cho học sinh lao động nghĩa vụ hàng tuần (nếu có);
– Tổ chức sinh hoạt định kỳ, hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động của tổ cho Trưởng phòng TCHC; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức trong tổ; Thực hiện các công tác khác do Phòng TCHC phân công.