Phòng Đào tạo & CTHSSV

Lãnh đạo phòng:
Trưởng phòng: ThS Nguyễn Xuân Lợi
Phó Trưởng phòng:
– ThS Đặng Thị Kim Thanh : Phụ trách Công tác HSSV
– ThS Nguyễn Đình Huấn:  Phụ trách Kế hoạch đào tạo

Phần I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Chức năng.
1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng, duy trì kế hoạch về công tác đào tạo, nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện việc quy hoạch, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên trên cơ sở nhiệm vụ của Trường;
2. Dự báo quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường trên cơ sở phát triển của ngành, của xã hội và sự tiến bộ của khoa học công nghệ;
3. Thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo, tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và quản lý giáo dục học sinh, sinh viên theo quy định;
4. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường và của học sinh, sinh viên tại khu ký túc xá; bảo vệ môi trường; chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên; quản lý hoạt động của Thư viện và căng tin.

II. Nhiệm vụ.                                                                                         
1. Lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu, kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo và cụ thể hoá theo từng thời kỳ phù hợp với yêu cầu đổi mới về khoa học công nghệ, đáp ứng sự phát triển của khoa học kỹ thuật và phù hợp với thị trường lao động;
2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hiệu chỉnh chương trình, giáo trình các môn học;
3.  Lập kế hoạch tiến độ đào tạo từng học kỳ, năm học, khoá học;
4. Tổ chức thực hiện công tác hành chính giáo vụ (lập các bảng, biểu mẫu, thời khoá biểu). Điều hành việc sử dụng các phòng học lý thuyết, việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến vào giảng dạy;
5. Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các Phòng, Khoa, Trung tâm, các lớp học sinh về thực hiện quy chế của Trường, của các Sở, Ban, Ngành, Bộ và của Nhà nước về đào tạo;
6. Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm để thực hiện đánh giá xếp loại học sinh sinh viên từng học kỳ, năm học, khóa học;
7. Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên; văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp của học sinh, sinh viên;
8. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng để giải quyết các chế độ chính sách của Trường, của các sở, ban, ngành, Bộ và nhà nước cho giáo viên, học sinh, sinh viên trong Trường. Tổng hợp báo cáo kết quả đào tạo và các lĩnh vực khác liên quan đến đào tạo trình cấp trên quản lý;
9. Tổ chức thực hiện và quản lý đào tạo, mở các loại hình dịch vụ như đào tạo đại học tại chức đáp ứng nhu cầu của xã hội về học tập hiện nay;
10. Phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ và hợp tác quốc tế để có kế hoạch nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới vào thực tập sản xuất;
11. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; bổ sung, sắp xếp giáo viên hàng năm và lâu dài theo nhiệm vụ chính trị của Trường;
12. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh;
13. Lập danh sách thí sinh dự tuyển trình Hội đồng tuyển sinh phê duyệt thí sinh trúng tuyển;
14. Tổ chức nhập học, biên chế lớp và chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời;
15. Tổng hợp báo cáo kết quả tuyển sinh đào tạo và các lĩnh vực khác liên quan đến học sinh, sinh viên trình cấp trên quản lý;
16. Tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp;
17. Tổ chức bố trí nơi ở cho học sinh, sinh viên nội trú tại ký túc xá. Theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên kết quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú;
18. Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giáo dục truyền thống, văn hoá, phòng – chống các tệ nạn xã hội; giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên;
19. Thực hiện công tác giáo dục học sinh, sinh viên; theo dõi đánh giá ý thức rèn luyện của học sinh, sinh viên; xếp loại kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên theo từng học kỳ, năm học, khóa học;
20. Phổ biến, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên thực hiện nội quy sinh hoạt tại ký túc xá; các quy định về sinh hoạt ngoại khoá; các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, các ngành liên quan đến chế độ, chính sách của học sinh, sinh viên;
21. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong khối học sinh sinh viên;
tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của học sinh sinh viên; tạo điều kiện cho học sinh sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu;
22. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ việc chấp hành nội quy, quy chế sinh hoạt tại ký túc xá;
23. Đề nghị mua sắm, quản lý, tổ chức khai thác, sử dụng phòng đọc điện tử, các tài liệu, sách báo…phục vụ cho các đối tượng trong Trường;
24. Chăm sóc sức khoẻ của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên; tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ sinh sản cho học sinh sinh viên. Phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan môi trường sư phạm tại
ký túc xá;
25. Khai thác căng tin phục vụ học sinh sinh viên. Giám sát an toàn thực phẩm; giám sát vệ sinh môi trường trong toàn Trường;
26. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên trong Nhà trường;
27. Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp của Hiệu trưởng; Quản lý tài sản, cơ sở vật chất được giao.

Phần II
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của phòng Đào tạo và công tác học sinh sinh viên gồm:
– 01 Trưởng phòng;
– 03 Phó Trưởng phòng;
– Tổ chuyên môn
– Các thành viên.