Phòng Kế toán Tài chính

Lãnh đạo phòng:

Kế toán trưởng – Phụ trách phòng: Cử nhân Nguyễn Tuân

 I. Chức năng của Phòng Kế toán Tài chính.

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ công tác Kế toán Tài chính (bao gồm quản lý tài sản cố định, tài sản lưu động, vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp lệ khác của Trường);Công tác kế hoạch kỹ thuật, cung ứng vật tư, đảm bảo ổn định điều kiện làm việc, lao động sản xuất, học tập của cán bộ viên chức, học sinh sinh viên. Tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu trong học tập, thực hành, nâng cao hiệu quả đào tạo;
Lập kế hoạch thu chi hàng quý, năm của Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trên cơ sở các quy định về Kế toán Tài chính của Nhà nước;
Thực hiện công tác quản lý các trang thiết bị, tài sản, các công trình kiến trúc và các tài liệu quy hoạch, thiết kế xây dựng của Trường;
Lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và xây mới các công trình kiến trúc, các trang thiết bị, tài sản trong Trường.
II. Nhiệm vụ của phòng Kế toán Tài chính.
– Tổ chức thực hiện việc thu chi các khoản mục bao gồm ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn vốn khác hợp lệ của Trường;
– Xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm;
– Lập quyết toán hàng quý, năm theo đúng quy định và chế độ về quản lý Tài chính do Nhà nước ban hành;
– Xây dựng các quy chế thu, chi tài chính nội bộ trong khuôn khổ của việc đa dạng hoá loại hình đào tạo. Trên cơ sở nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước cho phép;
– Tổ chức kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư thiết bị của tất cả các đơn vị trong Trường. Phối hợp và tổ chức thực hiện kiểm kê đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo định kỳ hàng năm và đột xuất đã quy định. Thực hiện công tác đối chiếu việc thanh toán các chế độ cho cán bộ viên chức trong Trường;
– Đôn đốc các đơn vị trong Trường để thanh toán kịp thời các hợp đồng kinh tế đã thực hiện. Thanh toán các khoản tạm ứng về mua sắm trang thiết bị và các khoản nợ khác trong và ngoài Trường;
– Xây dựng định mức chi phí, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vật tư, vật liệu trong sản xuất, thực hành. Quản lý trang thiết bị kỹ thuật phục vụ đào tạo và các hoạt động khác (ôtô, xe máy, thiết bị điện, cơ khí, thiết bị văn phòng…) tại các đơn vị trong Trường;
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bảo quản, sữa chữa định kỳ trang thiết bị;
– Thiết kế và phối hợp thiết kế, giám sát, nghiệm thu việc gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí, điện nước, thi công cơ giới và tu bổ, sửa chữa trang thiết bị phục vụ học tập do các đơn vị của Trường thực hiện;
– Đề xuất kế hoạch và giám sát thi công, nghiệm thu công trình phần duy tu, bảo dưỡng và xây dựng bổ sung các hạng mục công trình trên cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có và nhu cầu phát triển của Trường;
– Lập và đề xuất kế hoạch duy tu, sửa chữa, xây dựng mới các công trình kiến trúc, các hệ thống như đường, sân bãi, điện, nước,…trong khuôn viên của Trường;
– Đề xuất xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất tương xứng với sự phát triển của Trường theo từng giai đoạn;
– Thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về quản lý, phân phối, sử dụng tài sản, thiết bị trong toàn Trường;
– Quản lý tài sản phục vụ nơi làm việc, sinh hoạt của cán bộ viên chức, học sinh sinh viên;
– Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác kiểm kê tài sản trong trường hàng năm và đột xuất;
– Kiểm tra giám sát chặt chẽ công trình được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn;
– Quản lý cán bộ viên chức theo phân cấp của Hiệu trưởng. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất được giao.
III. Cơ cấu Tổ chức của Phòng Kế toán Tài chính.
– 01 Trưởng phòng;
– Các tổ chuyên môn;
– Các thành viên.