Trung tâm Đào tạo lái xe

Lãnh đạo trung tâm:
Giám đốc: ThS Lưu Văn Long
Phó giám đốc: ThS Nguyễn Văn Hữu
Phó giám đốc:  Nguyễn Thế Anh
I. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm đào tạo lái xe

1Chức năng
Tham mưu và giúp hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác đào tạo lái xe ôtô – môtô.

2.  Nhiệm vụ
– Lập kế hoạch xây dựng chương trình, giáo trình. Kế hoạch phát triển về vật chất, kỹ thuật phục vụ việc đào tạo lái xe ôtô – môtô.
– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch giảng dạy từng khoá học, thi cấp chứng chỉ cho học viên .
– Thực hiện nội dung chương trình đào tạo , tiến độ giảng dạy theo từng khoá học và từng hạng đào tạo từ B1, B2, C, D. ….
– Tổ chức thực hiện công tác hành chính giáo vụ (lập các bảng, biểu mẫu, thời khoá biểu).
– Tổ chức thực hiện các môn học theo chương trình đào tạo từng khoá học.
– Tổ chức thực hiện các Hợp đồng đào tạo và liên kết đào tạo với các tổ chức, cá nhân, cơ sở đào tạo.
– Tổ chức thực hiện và quản lý đào tạo , bồi dưỡng nghề .
– Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, vật liệu phục vụ cho học tập và giảng dạy.
– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, bổ xung sắp xếp giáo viên hàng năm và lâu dài theo lưu lượng học viên được đào tạo .
– Tổng hợp báo cáo việc tuyển sinh đào tạo và các lĩnh vực khác liên quan đến đào tạo lái xe ôtô – môtô lên cấp trên quản lý.
– Phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác đào tạo lái xe.
– Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp của Hiệu trưởng. Quản lý các phương tiện vận tải, các tài sản, cơ sở vật chất được giao đảm bảo sử dụng an toàn , hiệu quả.

II. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo lái xe

– 1 Giám đốc

– 1 phó giám đốc

– 2 tổ chuyên môn:
+ Tổ giáo vụ
+ Tổ thực hành
* Chức năng, nhiệm vụ của các tổ:
1. Chức năng :
Tổ giáo vụ tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Trung tâm Quản lý và thực hiện tiến độ dạy học các môn học lý thuyết được phân công. Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, công tác giảng xây dựng kế hoạch phát triển vật chất, kỹ thuật phục vụ đào tạo lái xe. Quản lý nhân lực, tài sản và cơ sở vật chất được giao.
Tổ thực hành tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Trung tâm. Quản lý và thực hiện tiến độ dạy học thực hành lái xe ôtô và các môn được phân công. Quản lý nhân lực, tài sản và cơ sở vật chất được giao đảm bảo hiệu quả.
2. Nhiệm vụ:
– Lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình dạy học, của các môn học được phân công .
– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch giảng dạy từng khoá học, thi cấp chứng chỉ cho học viên .
– Tổ chức thực hiện công tác hành chính giáo vụ (lập các bảng, biểu mẫu, thời khoá biểu).
– Tổ chức thực hiện các môn học theo chương trình đào tạo từng khoá học.
– Tổ chức thực hiện các Hợp đồng đào tạo và liên kết đào tạo với các tổ chức, cá nhân, cơ sở đào tạo.
– Tổ chức thực hiện và quản lý đào tạo , bồi dưỡng nghề .
– Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, vật liệu phục vụ cho học tập và giảng dạy.
– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, bổ xung sắp xếp giáo viên hàng năm và lâu dài theo lưu lượng học viên được đào tạo.
– Tổng hợp báo cáo việc tuyển sinh đào tạo và các lĩnh vực khác liên quan đến đào tạo lái xe ôtô – môtô lên cấp trên quản lý.
– Phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác đào tạo lái xe.
– Tổ chức sinh hoạt định kỳ , hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động của tổ cho Trung tâm .
– Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên trong tổ.