No Image

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

<img class="aligncenter size-large wp-image-1904" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/Scan1-724x1024.jpg" alt="" width="640" height="905" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-1905" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2...
read more
No Image

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

<img class="aligncenter size-large wp-image-1216" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/2015-1-724x1024.jpg" alt="" width="640" height="905" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-1217" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/...
read more
No Image

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014

<img class="aligncenter size-large wp-image-1214" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/2014-1-724x1024.jpg" alt="" width="640" height="905" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-1215" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/...
read more
No Image

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013

<img class="aligncenter size-large wp-image-1212" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/2018/08/2013-1-724x1024.jpg" alt="" width="640" height="905" /> <img class="aligncenter size-large wp-image-1213" src="http://vixo.edu.vn/wp-content/uploads/...
read more