Ban Giám hiệu trường

Hiệu trưởng: Thạc sĩ Trần Đức Tiệp

Các Phó hiệu trưởng

  1. Phó Hiệu trưởng phụ trách nội chính: Thạc sĩ Ngô Trọng Tuyến
  2. Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Đào tạo: Thạc sĩ Nguyễn Minh Phương
  3. Phó Hiệu trưởng phụ trách Dịch vụ và sản xuất: Cử nhân kinh tế Nguyễn Quốc Thụ