Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

  Chiều ngày 10/8, Đảng ủy trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức lao động trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1.

Báo cáo viên tại Hội nghị là Thạc sỹ Trần Đức Tiệp – Bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1. Đồng chí đã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 7 khóa XII; nhấn mạnh hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên, viên chức lao động nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức lao động nhà trường đã được nghe  giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Tiệp đã khái quát những vấn đề từ Nghị quyết liên quan trực tiếp đến hoạt động của trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1. Đáng chú ý là đã cụ thể hóa một số chính sách, trong đó có chính sách liên quan đến công tác cán bộ mới chặt chẽ hơn, nhất là trong công tác tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển cán bộ… nhằm tinh giản bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy nhà trường, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu trong công tác.

Đồng chí Trần Đức Tiệp yêu cầu các đảng viên tập trung quán triệt các nội dung chính của ba Nghị quyết. Từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sớm triển khai đưa các nội dung của ba Nghị quyết đi vào thực tiễn.

Sau Hội nghị, đồng chí Tạ Duy Chung – Thường trực Đảng ủy đề nghị các cán bộ, đảng viên, viên chức lao động trong toàn trường tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng!

Một số hình ảnh tại Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII:

Đ/c Tạ Duy Chung – Thường trực Đảng ủy, Trưởng phòng TCHC thông qua chương trình hội nghị

Báo cáo viên Trần Đức Tiệp – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phân tích nội dung Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Toàn cảnh buổi làm việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *